Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY JOGAGO.PL

I. Definicje

 1. Platforma – serwis internetowy poświęcony praktyce jogi, treningom, dostępny w domenie jogago.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę;
 2. Opłata – okresowa opłata za korzystanie z Platformy oraz wybranych Usług dostępnych za pośrednictwem Platformy, w zależności od wybranego okresu dostępu do Platformy;
 3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminu, korzysta z Platformy;
 4. Usługodawca – firma New Line Katarzyna Złotkowska, 05-270 Marki ul. Szkolna 71 m 2, NIP 118 127 87 96, REGON 472907711
 5. Usługa – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników na pośrednictwem Platformy;
 6. Trening/lekcja on-line – zestaw ćwiczeń, dostępny za pośrednictwem Platformy;
 7. Kurs on-line –szkolenie, prowadzone niestacjonarnie, udostępniane Użytkownikom za pośrednictwem Platformy;
 8. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na dokonaniu zakupu odpowiedniego pakietu dostępu, po którym automatycznie do Użytkownika zostaje wysłana wiadomość email z loginem i hasłem do utworzonego Konta Użytkownika.
 9. Konto Użytkownika – czasowe uprawnienie Użytkownika do korzystania z Platformy, na zasadach określonych w Regulaminie, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji,
 10. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika,
 11. Partner – oznacza osobę prawną lub fizyczną inną niż Usługodawca który świadczy na rzecz Użytkowników usługi na mocy umowy z Usługodawcą,
 12. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób korzystania z Platformy jogago.pl Właścicielem Platformy jest New Line Katarzyna Złotkowska 05-270 Marki ul. Szkolna 71 m 2, NIP 118 127 87 96, REGON 472907711.
 2. Warunkiem korzystania z Platformy oraz wszelkich Usług udostępnianych za pośrednictwem Platformy jest zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu oraz wniesienie Opłaty Abonamentowej.
 3. Wszelkie prawa do Platformy, w tym autorskie prawa majątkowe, prawo do nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów, wszelkich treści w tym filmów zamieszczonych na Platformie należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Platformie treści reklamowych.
 1. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

III. Rejestracja

 1. Korzystanie z Platformy jest możliwe po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Rejestracja następuje poprzez:
  a) podanie informacji w formularzu zamówienia/zakupu;
 3. b) zaakceptowanie Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla celów założenia konta na Platformie;
 4. c) aktywację konta poprzez zalogowanie się przez Użytkownika na Platformie dzięki wysłanym w wiadomości elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia danym, tj.: login i hasło.
 5. Przy rejestracji Użytkownik podaje następujące dane osobowe:
 6. imię i nazwisko;
 7. adres zamieszkania;
 8. adres e-mail;
 9. numer telefonu (opcjonalnie)
 10. Podanie danych osobowych w procesie rejestracji jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta i korzystania z Platformy.
 11. Użytkownik może mieć tylko jedno konto zarejestrowane na Platformie. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 12. Zarejestrowanie na Platformie oraz wniesienie Opłaty stanowi wyrażenie woli zawarcia umowy z Usługodawcą o korzystanie z Platformy: treningi/lekcje on-line, kursy on-line.

IV. Zasady korzystania z Platformy

 1. Dostęp do Platformy jest płatny.
 2. W celu korzystania z Platformy Użytkownik musi dokonać Rejestracji oraz wnieść Opłatę za wybrany okres, zgodnie z obowiązującą ofertą.
 3. Opłata jest wnoszona z góry za cały wykupiony okres korzystania z Platformy.
 4. Opłaty Użytkownik dokonuje przelewem na konto Usługodawcy podane w formularzu rejestracyjnym za pośrednictwem płatności online Przelewy24
 5. W ramach wniesionej Opłaty Użytkownik ma dostęp do wybranych Usług dostępnych za pośrednictwem Platformy (oprócz odrębnych szkoleń, kursów online płatnych dodatkowo).
 6. Usługodawca może umożliwić również za pośrednictwem Platformy, korzystanie z dodatkowo płatnych odpłatnych Usług, których nie obejmuje Opłata Abonamentowa. Dodatkowo płatne Usługi będą udostępnione Użytkownikowi dopiero po zarejestrowaniu płatności na koncie Usługodawcy.
 7. Umowa pomiędzy Usługodawcą zawierana jest na okres na jaki Użytkownik wniesie Opłatę Abonamentową.
 8. W przypadku nie wniesienia Opłaty na kolejny okres umowa o dostęp do Platformy ulega rozwiązaniu. Umowa może być ponownie zawarta po wniesieniu stosownej Opłaty.
 9. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu Usługodawca może rozwiązać umowę o dostęp do Platformy w trybie natychmiastowym
 10. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych droga elektroniczną poprzez zaznaczenia odpowiedniego pola w formularzu rejestracji Konta. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 11. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie treści, w tym komentarze zamieszczane przez siebie na Platformie. Usługodawca nie odpowiada za treści zamieszczone przez Użytkowników.
 12. Zamieszczając na Platformie jakiekolwiek treści, Użytkownik wyraża tym samym zgodę na wykorzystywanie tych treści przez Usługodawcę w celach związanych z prowadzeniem Platformy, w szczególności w celach reklamowych i marketingowych.
 13. Zamieszczając na Platformie swój wizerunek, Użytkownik tym samym wyraża zgodę na wykorzystywanie zamieszczonego wizerunku przez Usługodawcę w celach związanych z prowadzeniem Platformy, w tym w szczególności w celach marketingowych i reklamowych, a także w ramach świadczonych przez Usługodawcę Usług.
 14. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Platformy było możliwe dla Użytkowników z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to:
 • urządzenie z dostępem do internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • najnowsza wersja przeglądarki internetowej, z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
 • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 1. Zabronione jest korzystanie z Platformy w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 2. Użytkownik, korzystając z Platformy nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Platformy.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Platformy w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej, gospodarczej, reklamowej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 4. Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto z Platformy. Usunięcie Konta skutkuje utratą dostępu do Platformy oraz do wszystkich Usług, z których Użytkownik korzystał za pomocą Platformy, chyba że są to Usługi realizowane poza Platformą, a jedynie zakupione za pośrednictwem Platformy.
 5. Konto Użytkownika może zostać usunięte przez Usługodawcę w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności w następujących przypadkach:
 6. Użytkownik nie zalogował się do Platformy przez 12 miesięcy od ostatniego logowania;
 7. Użytkownik podejmuje czynności mające na celu destabilizację działania Platformy;
 8. Użytkownika naruszył prawa własności intelektualnej Usługodawcy;
 9. Użytkownika naruszył postanowienia Regulaminu,
 10. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 11. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Użytkownika.

V. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług i Platformy mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@jogago.pl
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:
  1. oznaczenie Użytkownika zgłaszającego reklamację (co najmniej adres e-mail wykorzystywany do logowania do konta Użytkownika),
  2. wskazanie okoliczności będących podstawą do reklamacji (np. brak możliwości zalogowania).
 3. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera danych wskazanych w ust. 2 powyżej lub dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne są dodatkowe dane Usługodawca zwróci się do Użytkownika o jego uzupełnienie.
 4. Usługodawca udziela odpowiedzi, co do sposobu załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej przypisany do konta Użytkownika, chyba, że w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazano inny adres poczty elektronicznej na jaki ma być wysłana odpowiedź.

VI. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych jest New Line Katarzyna Złotkowska ul. Szkolna 71 m 2 05-270 Marki, adres elektroniczny: info@jogago.pl
 2. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies zapisywane przez system teleinformatyczny klienta pozwalające na identyfikację urządzenia klienta. Pliki cookies zbierają dane o sposobie korzystania z funkcji Platformy i ułatwiają Usługodawcy modernizowanie funkcjonalności Platformy dla potrzeb klienta oraz umożliwiają badanie rynku na stronie internetowej Platformy.
 3. Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą Użytkownika a zgoda jest wyrażana przez włączenie odpowiedniej opcji w przeglądarce internetowej, z której aktualnie Użytkownik korzysta.
 4. Użytkownik może w każdym czasie wyłączyć opcję w przeglądarce internetowej, pozwalającą na wykorzystywanie funkcjonalności plików cookies.
 5. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; (dalej: jako ,,RODO’’)
 6. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celach:
 • korzystania z Platformy przez Użytkowników na podstawie zgody, która jest dobrowolna.
 • informowania o Usługach świadczonych za pośrednictwem Platformy na podstawie zgody, która jest dobrowolna;
 • reklamacyjnych − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest konieczność rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych w związku z Platformą;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Platformą – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.
 1. Wobec Użytkowników będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 2. Podanie przez Użytkowników danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z Platformy.
 3. Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, księgowe, prawnicze, serwisowe, firmom kurierskim do świadczenia usług w związku z Platformą.
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkowników do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z Platformy.
 7. W przypadku, w jakim podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda, dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
 8. W przypadku, w jakim podstawą przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, dane będą przetwarzanie do czasu wniesienia sprzeciwu.
 9. Po upływnie powyższego okresu dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.
 10. Użytkownikom przysługuje:
 • prawo dostępu do danych dotyczących Użytkowników, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi;
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest zgoda − prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej należy skontaktować się z Administratorem
 2. Nadto Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Użytkownik sądzi, że przetwarzanie danych narusza RODO.

 VII. Zmiany Regulaminu

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Platformy.
 2. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą korzystania z Platformy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa oraz w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Platformy.
 4. Zmiany Regulaminu będą udostępniane Użytkownikom za pośrednictwem Platformy, a także komunikowane uprzednio Użytkownikom w odpowiedni, umożliwiający analizę wspomnianych zmian sposób.
 5. W przypadku niezaakceptowania zmian, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o takiej decyzji drogą mailową na adres mailowy: info@jogago.pl

X. Postanowienia końcowe

 1. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie, a także po wyczerpaniu możliwości polubownego rozwiązania zaistniałego sporu.
 2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 6.12.2020 roku.
 4. Kontakt w sprawie: współpracy, oferty handlowej, reklamacji lub odstąpienia od umowy: e-mail info@jogago.pl lub pod numerem tel 601 438 924 w godz. 12.00 – 14.00 (koszt połączenia telefonicznego wg stawki operatora).